MENU

利用cURL通过3GQQ发送消息

May 3, 2013 • 程序

今天在思考着能够写段发送QQ消息的代码,于是乎想到了以前见过的某些挂Q工具是通过3GQQ方式实现的,消息一定也能通过这种方式发送。在开始正式研究之前,当然是先要做一些功课的,于是乎进行了一番搜索,搜索后发现已然没必要自己折腾了,果然有现成的代码。

代码内容如下(原始地址

登录函数

<?php
function qqlogin($qq_num, $qq_pwd) {
    $data = http_get('http://pt.3g.qq.com/');
    $action = preg_match("/action=\"(.+)?\"/", $data, $matches);
    $action = $matches[1];
    $params = array();
    $params["login_url"] = 'http://pt.3g.qq.com/s?aid=nLogin';
    $params["sidtype"] = 1;
    $params["loginTitle"] = '手机腾讯网';
    $params["bid"] = 0;
    $params["qq"] = $qq_num;
    $params["pwd"] = $qq_pwd;
    $params["loginType"] = 1;
    $data = http_post($action, $params, 1);
    $action = preg_match("/sid=(.+?)&/", $data, $matches);
    $sid = $matches[1];
    if($sid) {
        return $sid;
    } else { 
        echo '登录失败';
    } 
}

发送消息函数

<?php
function sendmsg($sid, $to_num, $msg) {
    $params = array();
    $params["msg"] = $msg;
    $params["u"] = $to_num;
    $params["saveURL"] = 0;
    $params["do"] = "send";
    $params["on"] = 1;
    $params["aid"] = "发送";
    $url = "http://q16.3g.qq.com/g/s?sid=" . $sid;
    $data = http_post($url, $params);
    if(preg_match('/消息发送成功/', $data)) {
        echo '发送成功';
    } else {
        echo '发送失败';
    }
}

获取消息函数

<?php
function getMsg($sid, $qq_num) {
    $url = "http://q16.3g.qq.com/g/s?sid=" . $sid . "&u=" . $qq_num . "&saveURL=0&aid=nqqChat";
    $data = http_get($url);
    preg_match_all('/\s+(.+?)<\/p>\s+(.+?)<\/p><\/div>/s', str_replace("\r\n", "", $data), $m);
    foreach($m[1] as $k => $v) {
        $tmp['title'] = $v;
        $tmp['msg'] = $m[2][$k];
        $r[] = $tmp;
    }
    return $r;
}

get及cURL相关函数

<?php
function http_get($url,$header=0) {
    $opt = array(
        CURLOPT_URL => $url,
        CURLOPT_HEADER => $header,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
        CURLOPT_TIMEOUT => 60,
        CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.29 Safari/525.13'
    );
    return curl_run($opt);
}
function http_post($url, $data, $header = 0) {
    $opt = array(
        CURLOPT_URL => $url,
        CURLOPT_HEADER => $header,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
        CURLOPT_TIMEOUT => 60,
        CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($data),
        CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.29 Safari/525.13'
    );
    return curl_run($opt);
}
function curl_run($opt) {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt_array($ch, $opt);
    $r = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return $r;
}

使用方法:

1.登录

qqlogin('/*QQ号码*/', '/*明文密码*/'); //仅登录;
$sid = qqlogin('/*QQ号码*/', '/*明文密码*/'); //登录,并获得sid。

2.发送消息

sendmsg($sid,'/*QQ号码*/', '/*文字消息*/');

3.获得消息

<?php
$data = getmsg($sid,'/*会话对象QQ号*/');
foreach($data as $v) {
    echo $v['title'];
    echo $v['msg'];
}

//显示部分可以自己调整。
//获得消息部分感觉用处不大,这个程序的发送功能比较值得利用。
这段程序很有利用价值,可以用作QQ消息提醒,真正够闲的话,做个机器人也是可以的。将qqlogin添加到cron也可以实现挂Q。关于3GQQ还有没有其他可以利用的,之后再研究吧。

Tags: php
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code